خطاب به مشرکین

بگو آیا فکر نمی‏کنید این معبودانی را که شریک خدا قرار داده‏اید به من نشان دهید

چه چیزی از زمین را آفریده‏اند؟ یا اینکه شرکتی در (آفرینش و مالکیت) آسمانها

دارند؟ یا به آنها کتابی (آسمانی) داده‏ایم و دلیلی از آن برای (شرک) خود دارند؟

نه هیچیک از اینها نیست، ظالمان فقط وعده‏های دروغین به یکدیگر می‏دهند! 

(۴۰)

فاطر

/ 0 نظر / 2 بازدید