تذکر

خطاب به بسیج وسپاه و اطلاعات 

وقتی مخفیانه وارد خانه مردم میشویدوتوی خانه مردم ازجمله توالت ودستشوئی

وحمام مردم دوربین مخفی کار می گذارید[که عمل شنیعی هست]وبعد که کنترل

می کنید،چه کنترل کننده مرد باشد چه زن درهرحال مرتکب عمل گناه فوق کبیره

می شویدوجایگاه شما قعر جهنم است

/ 1 نظر / 17 بازدید