خطاب به مخالفینم

گفت به زودى به کوهى پناه مى‏جویم که مرا از آب در امان نگاه مى‏دارد گفت

امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده‏اى نیست مگر کسى که [خدا بر او] رحم

کند و موج میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق‏شدگان گردید(۴۳)

هود

/ 0 نظر / 3 بازدید