خطاب به مشرکان

بعضی از مردم معبودهائی غیر از خداوند، برای خود انتخاب می‏کنند، و آنها را

همچون خدا دوست می‏دارند، اما آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا

(از مشرکان نسبت به معبودهاشان )شدیدتر است، و آنها که ستم کردند  

(و معبودی غیر خدا برگزیدند) هنگامی که عذاب خدا را مشاهده کنند خواهند

دانست که تمام قدرت به دست خدا است، و او دارای مجازات شدید است

(نه معبودهای خیالی که از آنها می‏هراسند). (۱۶۵)

بقره

/ 0 نظر / 18 بازدید