خطاب به علی اللهی ها

 

و به آنها که ایمان نمی‏آورند بگو هر چه در قدرت دارید انجام دهید

ما هم انجام می‏دهیم ؟ (۱۲۱)

هود

/ 1 نظر / 15 بازدید
هاشم

شماکسانیکه مانع درج مطالب من میشویدگمراهید. آیابگویم زیانکارترین مردم درکارهاچه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان درزندگی دنیاگمشده بااین حال فکرمی کنن کارنیک انجام میدهند